नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखा


 

खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखाको कार्य विवरण

 

  • खनिज कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन तथा प्रशासन गर्ने ।
  • खानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेगरी नवीकरण गर्ने र रद्द गर्ने ।
  • पेश हुन आएका खानी प्रस्ताव अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन संसोधन गर्न लगाई सिफारिस गर्ने |
  • खानी अनुमति प्रदान गर्दा आवश्यक शर्तहरु तोक्ने प्रस्ताब गर्ने गराउने |
  • खनिज पदार्थको उत्पादन, खरिद विक्रि र प्रयोगमा नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने ।
  • खानिबाट प्राप्त राजश्व शुल्क विक्रि र प्रयोगमा नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने ।
  • खानीबाट प्राप्त राजश्व शुल्क जरिवाना संकलन गर्ने ।
  • खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को अधिनमा रहि प्रशासनिक कार्य गर्ने ।

 

उत्खनन् तथा खोजतलास अनुमाति जारी विबरणः

No. of Opening License issued

S.N.

Minerals

F.Y  070/71

F.Y 071/72

F.Y  072/73

F.Y 073/74

F.Y 074/75

F. Y 075/756

F.Y 076/77

1

Coal

20

17

14

14

11

11

11

2

Iron-ore

2

3

3

3

2

2

2

3

Kyanite

9

9

8

9

8

8

8

4

Lead

1

1

3

3

3

3

3

5

Limestone

37

41

44

49

52

53

61

6

Magnesite

1

1

1

1

1

1

1

7

Marble

5

4

4

3

3

3

3

8

Quartz

3

3

3

4

4

3

3

9

Quartzite

3

6

7

8

10

10

12

10

Red Clay

7

7

7

5

3

3

3

11

Talc

10

12

11

12

14

14

14

12

Tourmaline

13

13

13

12

12

9

8

13

Zinc

1

1

1

1

1

1

1

14

Dolomite

0

0

1

1

1

1

2

15

Calcite

0

0

1

1

1

1

1

 

Total

112

118

121

126

126

123

133

 

 

 

No. of Prospecting License Issued

 

 

S.N.

Minerals

F.Y  070/71

F.Y 071/72

F.Y  072/73

F.Y  074/75

F.Y  075/76

F.Y  076/77

1

Aquamarine

10

8

6

5

0

1

2

Bauxite

3

0

0

 

0

0

3

Beryl

0

1

1

1

0

0

4

Calcite

3

2

1

1

2

1

5

Coal

21

16

7

4

3

3

6

Copper

31

24

14

7

6

4

7

Corundum

2

2

1

1

0

0

8

Dolomite

19

16

12

14

10

12

9

Garnet

3

1

0

 

 

0

10

Gold

69

64

46

17

3

2

11

Granite

6

7

4

3

8

7

12

Graphite

1

0

0

 

0

0

13

Iron-ore

26

20

12

7

7

3

14

Koline Clay

1

6

4

1

1

0

15

Kyanite

36

27

11

9

3

2

16

Lead

10

9

4

2

1

0

17

Limestone

179

169

172

178

170

168

18

Magnesite

0

0

0

 

 

0

19

Marble

4

5

3

1

1

1

20

Marl

1

0

0

 

0

0

21

Mica

3

2

0

1

0

0

22

Quartz

19

15

10

3

3

2

23

Quartzite

29

41

31

50

34

27

24

Red Clay

7

5

2

1

0

0

25

Ruby

1

3

1

 

3

4

26

Silica Sand

0

9

10

22

16

28

27

Talc

44

37

19

18

7

7

28

Tin

1

0

0

 

0

0

29

Tourmaline

66

52

15

12

3

4

30

Zinc

4

2

3

 

1

0

31

Industrial Clay

0

0

1

1

0

0

32

Polymetal

 

 

 

2

3

3

33

Feldspar

 

 

 

1

1

0

 

Total

599

543

390

362

286

279

 

 

 

 

 

राजश्व आम्दानी

क्र.स.

संकेत नं.

गैरकर राजश्व शिर्षक

आ.ब.०६७/६८

आ.ब.०६८/६९

आ.ब.०६९/७०

आ.ब.०७०/७१

आ.ब.०७१/७२

१४१५३

खानी रोयल्टी

२३७५७६४५.४३

३१४०२९६६.१३

४७५०५२२९.८

६३८२७४१४.१५

५६७८२१११.४९

१४२१२

सरकारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम

८३०००

२८६७१४.५

४७०२२५.०५

६६९२११.५

४८४२२३.८

१४२२७

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

१४०२८८

४०८०००

२१०००

२४०००

४५०

१४३१२

प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना

 

 

 

१३२५२६

६९६५१७.५२

१-१-१-१-१

अन्य

 

९६१

 

 

 

१५११२

बेरुजु

४९९३९.३६

 

३७२३

१२५८७०

७८२५७

 

 

जम्मा

२४०३०८७२.७९

३२०९८६४१.६३

४८०००१७७.८५

६४७७९०२१.६५

५८०४१५५९.८१

               

क्र.स.

संकेत नं.

गैरकर राजश्व शिर्षक

आ.ब.०७२/७३

आ.ब.०७३/७४

आ.ब.०७४/७५

आ.ब.०७५/७६

आ.ब.०७६/७७ (माघ २०७६ सम्म)

१४१५३

खानी रोयल्टी

२६१४५२३१५.७८

४०७३६२१८०.८६

८९०५९६०१८

७६८३३३५९१.४४

५२२३७९९६०.४

१४२१२

सरकारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम

६११२९०.

३०४७५६५.७

२६२६१००

१६५०२२०

१६४५०५

१४२२७

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

६०००

३०००

११७७००

 

१४३१२

प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना

८७११४५.९३

५०००

८१६९७

१७८१००

१-१-१-१-१

अन्य

९०३००

 

 

१५११२

बेरुजु

९०८१०

६०५०

१४०५१५।६४

 

 

 

जम्मा

२६३०३१५६१.७१

४१०५११०९६.५६

११३९३९६२४०.६१

७७०३२३७२४.०८

५२२७२२५६५.४