नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज सम्पदा महाशाखा


खनिज सम्पदा महाशाखा

खानी नियमन तथा प्रशासन उप-महाशाखा