नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सांगठनिक चार्ट

सांगठनिक चार्ट

विभागको संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति
यस विभागमा तीन महाशाखा, तीन केन्द्र र सो अन्तर्गत २५ वटा शाखाहरु रहेका छन् । विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना तथा सुर्खेत जिल्लामा भूकम्प मापन कार्यालय रहेको छ ।
विभागमा राजपत्रांकित अधिकृत ८५ र राजपत्र अनंकित र श्रेणिविहिन ५९ गरी जम्मा १४४ कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृत दरबन्दी विवरण

खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृत दरबन्दी विवरण

सि.न.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

सख्यां

महानिर्देशक

रा.प.प्र.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

समुहिकृत  नहुने

उप महानिर्देशक

रा.प.प्र.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

उप महानिर्देशक

रा.प.प्र.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

माईनिङ्ग

सुपरिटेन्डेण्ट  जियालोजिष्ट

रा.प.प्र.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

सुपरिटेन्डेण्ट माइनिङ्ग ईञ्जिनियर

रा.प.प्र.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

माईनिङ्ग

उप-सचिव

रा.प.द्वि.

प्रशासन सेवा

सामान्य प्रशासन

उप-सचिव

रा.प.द्वि.

न्याय

कानून

सिनियर डिभिजिनल जियोलोजिष्ट

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

१२

सिनियर डिभिजिनल माइनिङ्ग जियोलोजिष्ट

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

१०

सिनियर डिभिजिनल सिस्मोलोजिष्ट

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

११

सिनियर डिभिजिनल माईनिङ्ग ईञ्जिनियर

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

माईनिङ्ग

१२

सिनियर डिभिजिनल मेटालर्जिकल ईञ्जिनियर

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेटालर्जी

१३

सिनियर डिभिजिनल केमिष्ट

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

केमिष्ट्री

१४

सिनियर डिभिजिनल केमिकल ईञ्जिनियर

रा.प.द्वि.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

केमिकल ईञ्जिनियरिङ्ग

१५

जियोलोजिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

२२

१६

रिसर्च अफिसर (जियोलोजी)

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

१७

जियोकेमिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

१८

जियो फिजिसिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

१९

माइनिङ्ग जियोलोजिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

२०

मिनरलोजिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

२१

सिस्मोलोजिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजी

२२

माईनिङ्ग ईञ्जिनियर

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

माईनिङ्ग

२३

केमिष्ट

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

केमिष्ट्री

२४

मेटालर्जिकल ईञ्जिनियर

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेटालर्जिकल

२५

रिसर्च अफिसर (भुगोलविद्)

रा.प.तृ.प्रा.

विविध सेवा

जियोग्राफि

२६

सिनियर ड्रिलर

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल

२७

शाखा अधिकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन सेवा

सामान्य प्रशासन

२८

लेखा अधिकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन सेवा

लेखा

२९

पुस्तकालय अधिकृत

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल शिक्षा सेवा

पुस्तकालय विज्ञान

३०

कम्प्यूटर अधिकृत

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

 विविध

३१

नापी अधिकृत

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

सर्भे

३२

मेकानिकल इन्जिनियर

रा.प.तृ.प्रा.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग

३३

स्याम्पलर

 रा.प.अनं.प्र.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

केमिष्ट्री

३४

सिनियर मेकानिक्स

 रा.प.अनं.प्र

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग 

३५

सर्भेयर

रा.प.अनं.प्र

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

सर्भे

३६

ड्रिलर

रा.प.अनं.प्र.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग 

३७

असिष्टेन्ट  जियोलोजिष्ट

रा.प.अनं.प्र

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजि

३८

टेक्निकल असिष्टेन्ट

रा.प.अनं.प्र

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

जियोलोजि

३९

असिष्टेन्ट केमिष्ट

रा.प.अनं.प्र

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

केमिष्ट्री

४०

माइनिङ्ग सव-ईन्स्पेकटर

रा.प.अनं.प्र

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

माइनिङ्ग

४१

नायब सुब्बा

रा.प.अनं.प्र

प्रशासन सेवा

सामान्य प्रशासन

४२

लेखापाल

रा.प.अनं.प्र

प्रशासन सेवा

लेखा

४३

टाइपिष्ट नायब सुब्बा

रा.प.अनं.प्र

प्रशासन सेवा

 

४४

कम्प्यूटर अपरेटर

रा.प.अनं.प्र

विविध सेवा

 

४५

जुनियर फोरम्यान

रा.प.अनं.द्वि.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग 

४६

मेकानिक्स

रा.प.अनं.द्वि.

नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग

मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग 

४७

खरिदार

रा.प.अनं.द्वि.

प्रशासन सेवा

सामान्य प्रशासन

४८

हलुका सवारी चालक

श्रेणीविहिन

 

 

१०

४९

कार्यालय सहायक /मालि/स्विपर

श्रेणीविहिन

 

 

२०

जम्मा

१४४