नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचनाः रोक्का क्षेत्र परिवर्तनको संशोधन सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः आ.व. २०७९।८० को खास खनिज डाटा प्याकेज सम्बन्धि
...
Read More
सूचनाः रोक्का क्षेत्र परिवर्तन सम्बन्धि
...
Read More
सुचना: उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल राख्ने सम्बन्धी
...
Read More
सूचनाः आ.व. २०७९।८० को अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः धरौटी रकम सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः आ.व. २०७९।८० को खनिज अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धि संशोधित सूचना
...
Read More
सुचनाः आ.व. २०७९।८० को लागि सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे
...
Read More
सूचना: स्वघोषणा
...
Read More