नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सुचना: उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल राख्ने सम्बन्धी
...
Read More
सूचनाः आ.व. २०७९।८० को अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः धरौटी रकम सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः आ.व. २०७९।८० को खनिज अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धि संशोधित सूचना
...
Read More
सुचनाः आ.व. २०७९।८० को लागि सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धमा
...
Read More
सूचनाः नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे
...
Read More
सूचना: स्वघोषणा
...
Read More
सूचना: RFP को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि
...
Read More
सूचना: खास खनिज सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सूचना
...
Read More
सूचना: खनिज कार्यको अनुमतिपत्र नविकरण बारे
...
Read More